Uitgangspunten samenopvoeden.nl

Internationale schattingen wijzen erop dat in de westerse landen tussen de 1,6 en 3 procent van de kinderen onder de achttien jaar fysiek mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt worden. Fundamentele rechten van kinderen worden dan geschonden: recht op vrijwaring voor lichamelijk of psychisch geweld, recht op de noodzakelijke zorg om te kunnen opgroeien en recht op respect voor hun lichamelijke en geestelijke integriteit.
De aandacht voor kindermishandeling heeft wereldwijd een nieuwe impuls gekregen door het vrijwel over de gehele wereld vastgestelde Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. In steeds meer landen wordt duidelijk dat er sprake is van een groot probleem met zeer ingrijpende gevolgen voor individu en samenleving. Uit onderzoek komt duidelijk naar voren dat kindermishandeling een van de belangrijkere doodsoorzaken van kinderen is.
In Nederland overlijden jaarlijks naar schatting vijftig tot honderd kinderen ten gevolge van kindermishandeling. Voor vele andere kinderen heeft kindermishandeling een sterk negatieve invloed op hun verdere uitgroei en ontwikkeling. Enkele voorbeelden van bevindingen uit onderzoek: uit de dossiers van chronisch delinquente jongeren blijkt dat er in bijna alle gevallen sprake was van ernstige mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik in de kinderjaren; vaak wordt een probleem over verschillende generaties doorgegeven. Eén op de drie kinderen die mishandeld zijn, blijken later als ouder hun eigen kind te mishandelen.
Het individuele leed van de kinderen die mishandeld worden is groot. Naast lichamelijke pijn is er vaak de psychische pijn van de vernedering en van de afbraak van het gevoel van eigenwaarde. Niet alleen het mishandelde kind wordt beschadigd. Ook de andere gezinsleden, de partner van de dader, de andere kinderen in het gezin en vaak zelfs de dader, zullen hun leven lang lijden onder het gebeurde. De actuele en latere maatschappelijke kosten in termen van de noodzaak van extra zorg en justitieel ingrijpen zijn zeer hoog. Het proberen te voorkomen, het tijdig signaleren en het adequaat reageren op kindermishandeling wordt daarom steeds meer gezien als een prioritaire taak voor iedere overheid.

De actiegroep RAAK (Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling) heeft zich een aantal jaren gelden tot doel gesteld in een aantal regio's in Nederland de werkwijze van instellingen die met ouders en kinderen werken zo aan te passen, te verbeteren en aan te vullen dat gedemonstreerd kan worden dat een effectieve aanpak van kindermishandeling mogelijk is. De werkwijze in deze regio's kan als voorbeeld dienen voor de overige regio's in het land. Dit heeft uiteindelijk geleid tot vier Regio's Raak.