Organisatie
Samenwerking tussen instellingen en hun beroepsbeoefenaren is een noodzakelijke voorwaarde voor het realiseren van een zorgcontinuüm. Het gaat hierbij op de eerste plaats om de jeugdgezondheidszorg (0-19 jaar), de huisartsen, kinderartsen, het onderwijs, kinderopvang, politie, het welzijnswerk (peuterspeelzalen, maatschappelijk werk), de jeugdzorg (hulpverlening, jeugdbescherming, geestelijke gezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg, Advies en Meldpunt Kindermishandeling). Maar ook sportverenigingen, jeugdwerk en dergelijke hebben een rol. Om een effectief zorgcontinuüm te realiseren, is een programmatische samenwerking nodig van vele instellingen en personen.
De verschillende instellingen worden aangestuurd/gefinancierd door verschillende (sectoren binnen) overheden en zorgverzekeraars. Van essentieel belang voor het slagen van de voorbeeldprojecten is dat een niet vrijblijvende werkstructuur wordt opgebouwd.

Dit kan alleen als:
De uitvoerend werkers gemotiveerd worden om hun werk meer in afstemming en integratie te gaan uitvoeren,
de managers van de betrokken instellingen de financiële en materiële randvoorwaarden voor deze activiteiten willen en kunnen financieren en de daartoe benodigde samenwerking tussen hun instellingen willen aangaan,
de overheden en financiers de onder hen ressorterende instellingen door beleidsafstemming en financiering in staat willen stellen dit werk te gaan uitvoeren.