Financiering
Voor een groot deel kunnen de voorbeeldprojecten gefinancierd worden uit reguliere middelen. Programmatisch werken in het kader van het beschreven zorgcontinuüm betekent immers niet dat mensen ander werk gaan doen, maar dat ze hun werk anders gaan doen. Niettemin zal blijken dat de capaciteit voor de uitvoering van het programma te gering is, dat aanvullende deskundigheidsbevordering nodig zal zijn, dat procesmanagement nodig zal zijn en dat onderzoek moet plaatsvinden. Hiervoor is (voor een deel ook structureel) extra geld nodig. De rijksoverheid heeft het grote belang van een preventief en zorgzaam jeugdbeleid ingezien en heeft in de rijksbegroting is in de komende jaren voor totaal 100 miljoen euro extra aan middelen ten behoeve van de jeugd met (mogelijke) problemen uitgetrokken. Daarnaast vloeien er al vele geldstromen in de richting van het bovenbeschreven continuüm.
Momenteel worden er bijvoorbeeld in elk van de Nederlandse gemeenten gemiddeld tien op jeugd en opvoeders gerichte projecten uitgevoerd. Het bundelen en integreren van al deze activiteiten zal al een grote stap in de gewenste richting zijn.
Het ministerie van VWS heeft voor een periode van drie jaar een subsidie toegekend voor de uitvoering van de Regio's Raak. Deze subsidie is bedoeld om de regio's in staat te stellend de gewenste veranderingen te organiseren. Het totale budget van VWS voor de uitvoering van één Regio Raak (inclusief onderzoek en landelijke coördinatie) bedraagt totaal € 375.000,- voor drie jaar.